Konkani Communities

KONKANI COMMUNITIES

☆Saraswats:-

1. Goud/Gaud Saraswat Brahmins
2. Chitrapur Saraswat
Brahmins(North kanara)
3. Rajapur Saraswat          Brahmins(Ratnagiri)
4. Kudaldeshkar Gaud Brahmins(Sindhudurg)

☆5. Daivadnya/Daivajna

☆Karhades:-

6 . Karhade
7. Padye
8. Bhatt Prabhu

☆Konkanasthas:-

9. Chitpavan Brahmins
10. Kramavant Joshi

☆Maratha:-

11. Maratha
12. 96 Kuli Maratha
13. Konkan Maratha

☆14. Rama Kshatriyas (Shervegars)

☆15. Bhandari Samaj

☆Gomantak Maratha:-

16. Gomantak Maratha Samaj
17. Naik Maratha Samaj
18. Nutan Maratha Samaj

☆19. Vaishya Vani

☆Vishwakarmas:-
20. Vishwakarma Manu Maya
Brahmins
21. Kansar
22. Kulvadi
23. Chaptekar

☆24. Gauda

☆25. Kunbi/Kudbi/Kudumbi

☆26. Kharvi

☆Others:-

27. Madval
28. Dhangar
29. Gavli
30. Chamar
31. Mahar (Mhar)
32. Siddis
33. Gabit
34. Koli
35. Aagari

☆Christianity:-

36. Goan Catholics
37. Karwari Catholics
38. Mangalorean Catholics
39. Sindhudurg Catholics

☆Islam:-

40. Goan Muslims(Goa)
41. Konkani Muslims(Ratnagiri & Sindhudurg)
42. Nawayath(North Kanara)

Comments

Popular Posts