Tuesday, June 26, 2018

Konkani Communities

KONKANI COMMUNITIES

☆Saraswats:-

Goud Saraswat Brahmins
Chitrapur Saraswat Brahmins(North kanara)
Rajapur Saraswat Brahmins(Ratnagiri)...
Kudaldeshkar Gaud Brahman(Sindhudurg)

☆Daivadnya/Daivajna

☆Karhades:-

Karhade
Padye
Bhatt Prabhu

☆Konkanasthas:-

Chitpavan Brahmins
Kramavant Joshi

☆Maratha:-

Maratha
96 Kuli Maratha
Konkan Maratha

☆Bhandari Samaj

☆Gomantak Maratha:-

Gomantak Maratha Samaj
Naik Maratha Samaj
Nutan Maratha Samaj

☆Vaishya Vani

☆Vishwakarmas:-
Vishwakarma Manu Maya Brahmins
Kansar
Kulvadi

☆Gauda

☆Kunbi

☆Kharvi

☆Others:-

Madval
Dhangar
Gavli
Chamar
Mahar (Mhar)
Siddis
Gabit
Koli
Aagari
Kudbi/Kudumbi

☆Christianity:-

Goan Catholics
Karwari Catholics
Mangalorean Catholics
Sindhudurg Catholics

☆Islam:-

Goan Muslims(Goa)
Konkani Muslims(Ratnagiri & Sindhudurg)
Nawayath(North Kanara)

No comments:

Post a Comment